لباس مناسب

      شکل 9 طراحی پنجاه تا از این صد مدل لباس کار شده را نشان می دهد.

   

شکل 9  : پنجاه مدل نمونه لباس که توسط نرم افزار الگوسازی شده است.

بقیه مدل ها را میتوانید در قسمت "مدل های آموزشی دوخت" در سایت مهر دیرین دنبال کنید.