در نرم افزار رسم الگو، کاربر با متغیرهای ورودی می تواند الگوها را به دلخواه خود تغییر دهد. مثلا الگو را تنگ و گشاد کند یا کوتاه و بلند کند و تغییرات الگو خود را با الگو شبیه ساز اندام (که در شکل های 6 الی 8 به رنگ بدن رسم شده) مقایسه کند. مثلا کاربر می تواند پاچه شلوار را گشاد کند و این گشادی را نسبت به شبیه ساز الگو اندام مقایسه کند تا به اندازه دلخواه گشادی برسد.

شکل 6 : نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو شلوار.


شکل 7 : نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو پیراهن یقه انگلیسی.


شکل 8 : نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو کت مردانه یقه انگلیسی و یقه آرشال.