کاربر نرم افزار می تواند الگو را به سلیقه خود تغییر دهد که این تغییر را با متغیرهای ورودی اعمال می کند.

شکل 6 : نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو شلوار.

 

شکل 6 نمونه ای از خروجی نرم افزار برای رسم الگو شلوار می باشد. در این شکل اندازه های ورودی برای سایز 40 مردانه، متغیرهای ورودی برای رسم الگو شلوار مردانه و دو نمودار جلو و پشت الگو شلوار همراه کمر و جیب شلوار نشان داده شده است.


 شکل 7 : نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو پیراهن یقه انگلیسی.

شکل 7 نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو پیراهن یقه انگلیسی می باشد. این شکل نشان می دهد که اندازه ها برای سایز 38 زنانه وارد نرم افزار شده است و متغیرهای ورودی به گونه ای تنظیم شده است که پایین پیراهن بین زانو و باسن قرار گیرد، لباس اندامی با ساسون سرشانه باشد، در پشت لباس روی خط مرکزی ساسون طراحی شده و جیب دو فیلتاپی در پهلو قرار گیرد، فرم یقه انگلیسی نیز به دلخواه طراحی می شود. نرم افزار فرم کامل لباس در جلو و پشت اندام را نیز نشان میدهد.


 

شکل 8 : نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو کت مردانه یقه انگلیسی و یقه آرشال.

شکل 8 نمایش خروجی نرم افزار برای رسم الگو کت مردانه با یقه انگلیسی و آرشال می باشد. این شکل نشان می دهد که نرم افزار چگونه قابلیت دارد که الگو رویه و آستر کت مردانه را با تمام جزئیات رسم کند، در حالیکه تمام قسمتهای الگو را می توان به دلخواه (با متغیرهای ورودی) تغییر داد.