در نهایت نرم افزار اندازه گیر، تحلیلی از اندام شخص ارائه می دهد مثلا میزان افتادگی سرشانه، برجستگی سینه، برجستگی باسن یا برجستگی شکم را بررسی می کند.

 

شکل 2 : نمایش خروجی نرم افزار اندازه گیر برای اندام یک خانم غیر مانکن.

در شکل 2 اندام یک خانم غیر مانکن تحلیل شده است که نشان می دهد برجستگی سینه و برجستگی باسن او خیلی زیاد است، افتادگی سرشانه او در حد متوسط است و برجستگی شکم او در امتداد سینه می باشد.


 

شکل 3 : نمایش خروجی نرم افزار اندازه گیر برای اندام یک خانم مانکن سایز 38 .

شکل 3 خروجی نرم افزار اندازه گیر را برای یک خانم مانکن نشان می دهد. از مقایسه تحلیل اندازه ها در شکل 2 و شکل 3 در می یابیم که نرم افزار چگونه می تواند اندام یک خانم با برجستگی باسن بزرگ را درک کند (زیرا ساسون پشت کمر در متد مهر دیرین محاسبه می شود).


شکل 4 : نمایش خروجی نرم افزار اندازه گیر برای اندام یک خانم حامله با شکم بزرگ.

شکل 4 نمایش خروجی نرم افزار اندازه گیر برای یک خانم حامله با شکم بزرگ می باشد. ازمقایسه تحلیل اندام در شکل 4 و شکل 3 در می یابیم که نرم افزار چگونه می تواند اندام با شکم بزرگ حامله را درک کند و این کار به این علت است که در روش اندازه گیری مهر دیرین، ساسون جلو کمر به طور جداگانه محاسبه می شود.


شکل 5 : نمایش خروجی نرم افزار اندازه گیر برای اندام یک خانم با سینه کوچک و سرشانه افتاده.

شکل 5 نمایش خروجی نرم افزار اندازه گیر برای اندام یک خانم با افتادگی سرشانه زیاد می باشد. ازمقایسه تحلیل اندام در شکل 5 و شکل 3 در می یابیم که نرم افزار چگونه می تواند اندام با افتادگی سرشانه زیاد را درک کند و این کار به این علت است که در روش اندازه گیری مهر دیرین، افتادگی سرشانه محاسبه می شود.