در شکل 1 اندازه های مورد نیاز در متد مهر دیرین نشان داده شده است :


 شکل 1 : پارامترهای اندازه گیری در متد مهر دیرین.

مزیت روش اندازه گیری در "متد مهر دیرین" بر متدهای قبلی این است که با این اندازه ها می توان ساسون های کمر در الگو جلو و پشت را به طور جداگانه محاسبه کرد و همچنین افتادگی سرشانه را نیز محاسبه کرد.

نرم افزار هوشمندی برای دریافت اندازه ها نوشته شد که قادر است اندازهای اندام یک انسان را تحلیل کند، خواه نوزاد باشد یا یک فرد درشت اندام. حتی اندازه ها می تواند برای یک عروسک دست ساز نیز باشد (که این کار با موفقیت انجام شد یعنی اندازه های عروسک دست ساز به طول 20 سانت وارد نرم افزار شد، نرم افزار الگو بلوز و شلوار برای عروسک رسم کرد، بر اساس الگو رسم شده لباس دوخته شد که کاملا فیت تن عروسک بود).