در این قسمت نمونه کارهای هنرجویان نمایش داده می شود.

در صورتی که کاربر از الگوهای سایزبندی آماده استفاده کرده باشد می توانید با مراجعه به سطح مربوط به مدل یا جستجوی مدل، فایل الگو را دانلود کنید

در صورتی که الگوی لباس توسط هنرجو طراحی شده باشد می توانید برای دسترسی به فایل الگو، روی متن زیر عکس کلیک کنید .


 

مدل ۶۴c ـ نمونه کار خانم زهرا وفایی


 

دانلود الگوی جدید از مدل ۳۰ ـ نمونه کار خانم زهرا کریمی


 

دانلود الگوی جدید از مدل ۲۰۲ ـ نمونه کار خانم سمیه زندکریم خانی


دانلود الگوی جدید از مدل ۲ ـ نمونه کار هنرجو


 

 

دانلود الگوی جدید از مدل ۱ـ نمونه کار خانم سمیه پورابراهیم

دانلود الگوی جدید از مدل ۲_ نمونه کار خانم سمیه پورابراهیم


دانلود الگوی جدید از مدل ۸ ـ نمونه کار هنرجو


دانلود الگوی جدید از مدل ۲ ـ نمونه کار خانم شهین ایمانی


دانلود الگوی جدید از مدل ۲ ـ نمونه کار خانم شهین ایمانی


دانلود الگوی جدید از مدل ۲۰۵ ـ نمونه کار هنرجو