دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۳۱ ـ  تاریخ ۹۹/۹


 اطلاعات دوخت :

 -        پیراهن یقه دراپه اندامی میباشد.

-        از پایین برش دراپه یقه، دامن ترک گوده دار (دامن مدل ماهی) می باشد.

-        دامن ترک اندامی بوده، در ناحیه بالای زانو، کمی تنگ شده و بعد از این قسمت تا روی زمین گوده دار (اوزمان) می

شود.

-        امتداد دامن تا روی زمین می باشد.

-        پشت لباس، یقه گرد با سجاف است.

-        زیپ مخفی بلند روی خط مرکزی پشت دوخته می شود ولی اگر پارچه تمام کش باشد، نیاز به زیپ ندارد.

-        سجاف یقه جلو با دولا کردن پارچه تامین می شود.

-        یقه دراپه جلو بعد از دوخت، روی خط سینه می ایستد.

-        ساسون جلو و پشت کمر دوخت می خورد.

-        آستین حلقه ای می باشد.