دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۲۹ ـ  تاریخ ۹۹/۹


 اطلاعات دوخت :

 -        پیراهن یقه دراپه کمی تنگ تر از اندامی میباشد.

-        دامن فون لباس بدون چین بوده و از خط کمر تا خط زانو می باشد.

-        پشت لباس، یقه گرد با سجاف است.

-        زیپ مخفی بلند روی خط مرکزی پشت دوخته می شود ولی اگر پارچه تمام کش باشد، نیاز به زیپ ندارد.

-        سجاف یقه جلو با دولا کردن پارچه تامین می شود.

-        یقه دراپه جلو کمی بالاتر از خط سینه می ایستد.

-        یقه دراپه جلو از ناحیه خط شروع دراپه برش می خورد.

-        ساسون جلو و پشت کمر دوخت می خورد.

-        می توان از خط شروع دراپه جلو تا خط کمر را روی الگو برش زد و این تکه را از رنگ دیگر پارچه داد.