بخشی ازاین لباس ها به دست فرزندانمان در سیستان و بلوچستان رسیده