تیزر


برش پارچه کت مردانه

جیب دو فیلتاپی کت مردانه

جیب تک فیلتاپی کت مردانه

جیب کج روی سینه کت مردانه

جیب لبه دار روی ساسون کت مردانه

آستین کتی چاک دار با آستر کت

یقه انگلیسی و چاک کت مردانه

اتمام کار کت مردانه