در این فیلم با فعالیت ها و امکانات و فضای آموزشگاه مهر دیرین آشنا می شوید: