برای اطلاع از میزان پارچه موردنیاز برای رویه و آستر ، توضیحات ذیل هر عکس را ملاحظه بفرمایید


-   میزان پارچه برای رویه و آستر به طور جداگانه، محاسبه شده است. 

-   چیدمان الگو برای کت یک دکمه (مدل 83d) و کت سه دکمه (مدل 83f) نیز به طور مشابه می باشد. 

-   از قسمتهای اضافه پارچه، بلیطی و کیسه جیب بریده می شود. 

-   خط مرکزی پشت آستر باید با فاصله یک سانت روی دولابسته بریده شود.