دانلود صورت مسائل مدل ۷۹

 


دانلود پاسخ مساله اول مدل ۷۹

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۷۹

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۷۹