دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۸۳a,b,c,d ـ  تاریخ ۱۴۰۰/۱۲


دانلود فایل طراحی الگوی مدل ۸۳a,b,c,d ـ  تاریخ ۴۰۱/۳


 توضیحات الگو :

-        کت مردانه از روی سایزبندی مخصوص کت می باشد که دور کمر کمی بزرگ شده است.

-        برای آقایانی که کمر باریک دارند می‌توان از سایزبندی مخصوص کت با کمر باریک استفاده کرد(مدل ۸۴).

-        کت کمی گشادتر از اندام و کمی پایین تر از خط باسن قرار می گیرد و آستین کتی می باشد.

-        الگو پشت دولا باز و برش عصایی میباشد و الگو جلو جیب متصل به ساسون کمر می باشد که تکه پهلو جدا شده است.

-        تاج آستین کمی گشاد شده که موقع دوخت باید چین ریز بخورد.

-        برای تمام تکه ها ، الگو رویه و آستر جدا می باشد.

-        الگو آستر به گونه ای طراحی شده که گشادتر از الگو رویه باشد تا بعد از دوخت آستر به رویه، کیس نیفتد.

-        کت را می توان با یقه انگلیسی (با پایه جدا یا پایه سرهم) یا یقه آرشال (با پایه جدا یا پایه سرهم) دوخت.

-        اگر یقه بین خط سینه و خط کمر باز باشد، کت دو دکمه می باشد ( مدل ۸۳a یقه انگلیسی)  و ( مدل ۸۳b یقه آرشال) در این مدلها، هلال جلو کت کم می‌باشد.

-        اگر یقه تا خط کمر باز باشد، کت یک دکمه می باشد ( مدل ۸۳c یقه انگلیسی)  و ( مدل ۸۳d یقه آرشال) در این مدلها،  هلال جلو کت کم می‌باشد.

-       اگر یقه تا خط سینه باز باشد، کت سه دکمه می‌باشد( مدل۸۳e) و (مدل ۸۳f یقه آرشال)، در این مدلها هلال جلو کت کم می‌باشد.

-        اگر یقه تا خط کمر باز باشد و کت دو ردیف دکمه داشته باشد ( مدل ۸۳g یقه انگلیسی با دال موازی)  و ( مدل ۸۳h یقه آرشال) در این مدلها، کت بدون هلال می‌باشد.

-        کت با دو چاک در پشت طراحی شده ولی می توان دو چاک را حذف کرد و به جای آن یک چاک روی خط مرکزی پشت طراحی کرد.