دانلود صورت مسائل مدل ۶۲bدانلود پاسخ مساله اول مدل ۶۲b

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۶۲b

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۶۲b