دانلود صورت مسائل مدل ۶۴b

 


دانلود پاسخ مساله اول مدل ۶۴b

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۶۴b

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۶۴b