این مدل الگوی کامپیوتری ندارد ولی نحوه رسم الگو، در فیلم آموزشی دوخت توضیح داده می‌شود.
مشاهده فیلم آموزشی دوخت