چنانچه به کامپیوتر و پرینتر دسترسی ندارید می توانید از طریق اینستاگرام به پیج های فروش الگو مهردیرین مراجعه کرده و  الگوهای آماده(کاغذی) مهردیرین را خریداری کنید.