دوخت هنرجویان مهر دیرین که در سال ۱۴۰۰ به نیازمندان مناطق محروم کشورمان هدیه شده است.