دانلود صورت مسائل مدل ۵۰دانلود پاسخ مساله اول مدل ۵۰

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۵۰

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۵۰