دانلود صورت مسائل مدل ۴۹دانلود پاسخ مساله اول مدل ۴۹

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۴۹

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۴۹