برای اینکه پیغامهای فایل اکسل به درستی نمایش داده شوند و الگوها در کمترین برگه ممکن چاپ شوند الزامی ست که زبان ویندوز شما به ترتیبی که در فیلم مشاهده می کنید روی "فارسی" تنظیم شده باشد.