دانلود صورت مسائل مدل ۷۷b

 


دانلود پاسخ مساله اول مدل ۷۷b

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۷۷b

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۷۷b