دانلود صورت مسائل مدل ۶۳cدانلود پاسخ مساله اول مدل ۶۳c

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۶۳c

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۶۳c