دانلود صورت مسائل مدل ۱۴

 


دانلود پاسخ مساله اول مدل ۱۴

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۱۴

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۱۴