اهداف آموزشی:

ترکیب مدل تیشرت ساده با کلاه


 پارچه مناسب:

تریکو


الگوها

چیدمان الگو و میزان پارچه مورد نیاز

مشاهده فیلم آموزشی دوخت

زمان مورد نیاز برای دوخت تقریباً : ۲ ساعت


نمونه کار هنرجو :