دانلود صورت مسائل مدل ۱۲دانلود پاسخ مساله اول مدل ۱۲

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۱۲

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۱۲