دانلود صورت مسائل مدل ۹دانلود پاسخ مساله اول مدل ۹

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۹

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۹