دانلود صورت مسائل مدل ۸دانلود پاسخ مساله اول مدل ۸

 

دانلود پاسخ مساله دوم مدل ۸

 

دانلود پاسخ مساله سوم مدل ۸