ارسال عکس نمونه کار هنرجو ـ دورگیری عکس با گوشی ( نرم افزار PicsArt)