اهداف آموزشی:

ترکیب مدل تیشرت ساده و آستین رگلان بدون درز


 پارچه مناسب:

تریکو


الگوها

چیدمان الگو و میزان پارچه مورد نیاز

مسائل

زمان مورد نیاز برای دوخت تقریباً : ۱ ساعت